Home > Tegen foie gras

Tegen foie gras met Roger Moore

Roger Moore is tegen foie gras

Roger Moore is tegen foie gras

Roger Moore in actie tegen foie gras

Geheim agent 007 strijdt momenteel niet tegen booswichten die de wereld willen veroveren, maar tegen de productie en verkoop van foie gras ofwel ganzenleverpastei. Op bovenstaande poster zegt Sir Roger Moore wat hij op zijn lever heeft. De voormalige James Bondacteur roept het publiek op om geen foie gras te kopen en het bekende warenhuis Selfridges in Oxford Street (nummer 400) in Londen om te stoppen met de verkoop van foie gras. De poster hangt in een bushokje pal ertegenover. Roger Moore betaalt deze campagne zelf. Omdat ik de dwangvoeding van eenden en ganzen ook ronduit wreed vind, steun ik de actie van Roger Moore van ganser harte.
Op 9 november 2009 heeft Selfridges Sir Roger Moore telefonisch laten weten te stoppen met de verkoop van foie gras. Mission accomplished, Double O Seven. Congratulations, Sir Roger, on this result! You are the best!!


Video van PETA en Roger Moore

Sir Roger Moore heeft voor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) een video ingesproken waarin hij duidelijk maakt dat foie gras een ziekte is en geen delicatesse. Bekijk deze indrukwekkende video van Roger Moore.

Foie gras is dierenmishandeling

Foie gras is dierenmishandeling

Volledige tekst van Roger Moore

‘Hallo, ik ben Roger Moore voor PETA en ik heb een belangrijke boodschap over foie gras. Iedereen die ooit een eend of gans over het water heeft zien scheren vlak voor een gracieuze landing, weet waarschijnlijk dat deze energieke vogels genieten van het leven. Het zijn interessante individuen met verschillende karakters die in het wild toegewijde en liefhebbende relaties met elkaar opbouwen. Ze zijn uitermate hygiënisch en houden zelfs hun nesten schoon. Eenden zijn geboren atleten die honderden kilometers per jaar vliegen en bijna 95 kilometer per uur vliegen. Maar op de hedendaagse foiegrasboerderijen wordt aan eenden en ganzen hun natuurlijke gedrag onthouden. Ze zullen nooit een meer of beekje zien, nooit verse lucht inademen of de zon op hun rug voelen en nooit de kans krijgen om te vliegen. Hier worden ze op zo´n wijze mishandeld dat het illegaal zou zijn als het om honden of katten ging en worden ze geslacht als ze nog maar 3 maanden oud zijn. Foie gras, hetgeen vette lever betekent, is een pijnlijke leverziekte, die door een dierenarts zou moeten worden behandeld. Maar het wordt in plaats daarvan op een wrede manier en met opzet veroorzaakt op foiegrasboerderijen over de hele wereld. Hoe weerzinwekkend het ook is om een ziek orgaan van een dier te eten, de wrede behandeling van de vogels is nog vele malen gruwelijker. Eenden en ganzen op foiegrasboerderijen zitten geklemd in kleine kratten en kooien, die vaak zo smal zijn dat de vogels niet eens hun vleugels kunnen uitslaan. Ze worden samengepropt in donkere, vieze schuren waar ze in hun eigen uitwerpselen leven zonder zelfs maar een sprietje gras of een hap frisse lucht te kunnen nemen. Stel je voor dat er regelmatig een pijp in je keel wordt gestoken en voedsel direct je maag wordt ingepompt, waardoor het voelt alsof je bijna ontploft. Dit is wat jonge eenden en ganzen iedere dag moeten doorstaan, enkel om aan de vraag naar foie gras te voldoen. Door de pijnlijke dwangvoeding krijgen vogels dagelijks zo´n 1,5 kilo voedsel in hun smalle lijfjes gepompt. Omgerekend voor een mens zou dit elke dag meer dan 20 kilo pasta betekenen, zodat ze een ziekte krijgen waarbij de lever opzwelt tot 10 keer de normale omvang. De pijpen schuren langs de keelwand van de doodsbange vogels, waardoor intense pijn, kneuzingen en gapende wonden worden veroorzaakt. Wanneer de lever, die giftige stoffen uit het lichaam behoort te halen, ziek wordt en gigantisch opzwelt, worden vogels vaak ziek en zijn ze niet meer in staat te bewegen. Vele trekken hun eigen veren uit door de extreme stress. Ziek en niet in staat om te bewegen door het extreme gewicht van hun lever, kunnen veel vogels zich niet meer verdedigen tegen de ratten die aan hun open wonden knagen. Onderzoeken op foiegrasbedrijven in de Verenigde Staten en Europa hebben allemaal hetzelfde aangetoond: zieke, dode en stervende dieren, waarvan vele met gaten in hun nek. Een onderzoek van de Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie Animal Protection & Rescue League trof een boerderij aan waar eenden met hun vleugels bekneld zaten in volgepropte draadgazen kooien en met bloedige snavels vastzaten in het draadgaas. Op een andere boerderij bungelden vogels aan metalen draden, terwijl het bloed uit hun wonden in hun nek droop op de levende vogels onder hen. Nadat ze deze constante pijn en marteling ongeveer een maand lang moeten doorstaan, worden de eenden en ganzen uiteindelijk ondersteboven opgehangen en worden hun kelen doorgesneden. Foiegrasboerderijen zijn zo wreed dat dwangvoeding van vogels al in vele landen is verboden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Israël en Zwitserland. In 2004 ondertekende de gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, eveneens een wetsvoorstel waarmee zowel de productie als de verkoop van foie gras in de Amerikaanse staat Californië zal worden verboden. Maar veel restaurants blijven dit vreselijk wrede product serveren. Doe alsjeblieft hetzelfde als ik en vele andere meelevende mensen over de hele wereld en eet nooit meer foie gras. Vertel je vrienden, je kennissen en restauranthouders dat foie gras een ziekte is, geen delicatesse. Thank you.´

Helaas is Roger Moore (14 oktober 1927 – 23 mei 2017) niet meer onder ons. Rest in peace, Sir Roger, we will always love you …

De eerste aflevering van Ivanhoe, Freeing the serfs / Het bevrijden van de lijfeigenen, met hieronder Engelse en Nederlandse ondertitels. Een aantal woorden kan ik niet goed horen. Ik heb dat aangegeven met unintelligible / onverstaanbaar. Als jij ze wel kunt horen, laat me dat dan alsjeblieft weten. / The first episode of Ivanhoe, Freeing the serfs, with English and Dutch subtitles below. I cannot hear a few words very well. I indicated that with unintelligible. If you can hear them, please let me know.

1. Sir Ivanhoe approaches. We must take him prisoner. He’s a brave warrior, so use caution. / Heer Ivanhoe komt dichterbij. We moeten hem gevangennemen. Hij is een dappere strijder, dus wees voorzichtig.
2. Sir Ivanhoe of Rotherwood? / Heer Ivanhoe van Rotherwood?
3. I am sir Ivanhoe and who stops me that on the open highway? / Ik ben heer Ivanhoe en wie stopt mij zo op een openbaar pad?
4. We are the men of sir Maurice of Melensford. / Wij zijn in dienst van heer Maurice van Melensford.
5. Has Maurice sunk so low that he now leads a band of brigands and thieves? / Is Maurice zo diep gezonken dat hij nu een bende struikrovers en dieven leidt?
6. Lances at rest. We have no quarrel with you, sir. When sir Maurice heard of your return from the Crusades in the Holy Land, he detailed us to meet you and bid you come talk with him. / Lansen in rust. Wij hebben geen ruzie met u, heer. Toen heer Maurice hoorde dat u terug was van de kruistochten in het Heilige Land, droeg hij ons op om u uit te nodigen voor een gesprek.
7. His invitation is a forceful one. Where is he? / Zijn uitnodiging is een krachtige. Waar is hij?
8. (2:01) Our overnight camp is nearby. Follow me. / In een legerkamp dichtbij. Volgt u mij maar.
9. Welcome, sir Ivanhoe, I’m most happy you’re here. You may leave. / Welkom, heer Ivanhoe, ik ben erg blij dat u er bent. Je kunt gaan.
10. The choice was not mine, sir Maurice. / Het was niet mijn keus, heer Maurice.
11. I did bid you visit me in rude manner, but these are rude times with no king on the throne. The highway is infested with thieves and robbers. The nobles are warring one with another and even the serfs become restless and unruly. We have desperate need of a king and now … / Ik heb u op een onbeleefde manier uitgenodigd, maar het zijn barre tijden zonder koning op de troon. Overal zitten dieven en struikrovers. De edelen vechten met elkaar en zelfs de lijfeigenen worden onrustig en ongezeglijk. We kunnen niet langer zonder koning en nu …
12. We have a king, Richard the Lionheart. / We hebben een koning, Richard Leeuwenhart.
13. But we’ve had no word of Richard since he was taken prisoner in Europe. He may be dead. / Maar we hebben niets vernomen van Richard sinds hij gevangengenomen is in Europa. Misschien is hij wel dood.
14. Not king Richard, it is with good reason that people call him the Lionheart, he will return. / Niet koning Richard, mensen noemen hem niet voor niets Leeuwenhart, hij komt terug.
15. Will he, when? How much longer must we watch the country going to wreck and ruin? Prince John has summoned all the thanes and nobles of the realm to convene at his castle where measures will be taken for our well-being. Your father, sir Cedric, will be there and his ward, the fair lady Rowena. / O ja, wanneer dan? Hoelang moeten we nog toezien dat het land naar de knoppen gaat? Prins Jan heeft alle leenmannen en edelen van het koninkrijk op zijn kasteel uitgenodigd waar maatregelen genomen zullen worden voor ons welzijn. Uw vader, heer Cedric, zal er zijn en zijn pupil, de schone jonkvrouw Rowena.
16. If king Richard’s devoted brother, prince John, is plotting to steal the crown, he’ll get no support from sir Cedric or me. / Als de toegewijde broer van koning Richard, prins Jan, een complot smeedt om de kroon te stelen, krijgt hij geen steun van heer Cedric of mijzelf.
17. We ask that you ride with us. / Wij vragen u met ons mee te rijden.
18. If I go to prince John’s, I shall ride with my father, sir Cedric, not with men disloyal to king Richard. / Als ik naar prins Jan ga, rijd ik met mijn vader, heer Cedric, niet met mannen die koning Richard ontrouw zijn.
19. Very well, we meet at prince John’s. / Zoals u wilt, dan zien we elkaar bij prins Jan.
20. Good day, sir Maurice. / Goedendag, heer Maurice.
21. Have mercy on the lad’s life, and God, don’t beat the boy! / Heb medelijden met de jongen, en o God, sla hem niet!
22. At a side or I’m gonna take the whip to yourself. / Opzij, anders krijg jij ook met de zweep.
23. Cut him down. / Snijd hem los.
24. No sir, sir Maurice has ordered that. / Nee heer, heer Maurice heeft dit bevolen.
25. Summon sir Maurice. / Haal heer Maurice.
26. Thank you sir. Abdul, is he safe? / Dank u heer. Abdul, is hij ongedeerd?
27. Abdul? / Abdul?
28. He found her in a field with a broken wing. She was just a fledgling but he nursed her back to health. She loves him and she understands every word he speaks to her. / Hij heeft haar in een veld met een gebroken vleugel gevonden. Zij was nog maar een nestjong, maar hij heeft haar erbovenop geholpen. Zij houdt van hem en ze verstaat alles wat hij tegen haar zegt.
29. A serf has no right to have such birds. / Een lijfeigene mag zulke vogels niet hebben.
30. (5:02) Is that why sir Maurice ordered him whipped? / Is dat de reden dat heer Maurice beval hem met de zweep te slaan?
31. His lordship would need to kill Abdul, but he’s too clever to be caught. He would it me to kill him, I couldn’t. / Hij wou Abdul doden, maar hij is te slim om zich te laten vangen. Toen moest ik het doen, maar dat kon ik niet.
32. Who are you boy? / Wie ben jij, jongen?
33. They call me Bart. This is my father, Gurth. Don’t let sir Maurice take you prisoner. Run! / Ze noemen mij Bart. Dit is mijn vader, Gurth. Laat u niet gevangennemen door heer Maurice. Ren weg!
34. Run? I run well when I run toward something but I never did learn how to run away. / Wegrennen? Ik ren hard als ik ergens naartoe ren, maar ik heb nooit geleerd om weg te rennen.
35. You two come with me. / Jullie twee gaan met mij mee.
36. Sir Ivanhoe, you presume too much when you interfere with my administration of justice. / Heer Ivanhoe, u veroorlooft zich te veel als u zich bemoeit met mijn toepassing van het recht?
37. Justice is an odd name for beating a boy. / Recht is een vreemde benaming voor het afranselen van een kind.
38. In my domain I rule as I see fit. / In mijn rijk heers ik zoals het mij goeddunkt.
39. Very well. Strike off these yokes. I’ll pay the customary fee for their freedom. / Prima. Hak die banden af. Ik koop ze vrij voor de gebruikelijke prijs.
40. My serfs are not for sale. / Mijn lijfeigenen zijn niet te koop.
41. You challenge me to combat? / U daagt u me uit voor een duel?
42. (6:09) I do for the freedom of these two and a good mount for each of them. / Dat klopt, de inzet is de vrijheid van deze twee en een goed paard voor ze allebei.
43. (6:14) You claim all this, if you should win. / Dat is een hoge prijs.
44. (6:22) If I lose, I am your prisoner, sir. / Als ik verlies, ben ik uw gevangene, heer.
45. (8:32) My compliments, sir. Your sword. / Mijn complimenten, heer. Hier is uw zwaard.
46. (9:17) Halt or your master is dead. / Halt, of je heer gaat eraan.
47. Dismount. Dismount, I say. / Afstijgen. Afstijgen, zeg ik.
48. Dismount. Do as he says. / Afstijgen. Doe wat hij zegt.
49. (9:25) I claim good mounts for these freed men. / Ik wil goede paarden voor deze bevrijde mannen.
50. Bring two horses. / Haal twee paarden.
51. (9:32) Sir Maurice, you’ve given us good cause to doubt your chivalry. Order your men to unsaddle their mounts. / Heer Maurice, u hebt ons alle reden gegeven om aan uw ridderlijkheid te twijfelen. Geef uw manschappen opdracht af te zadelen.
52. Unsaddle your horses. / Ontzadel jullie paarden.
53. Well, don’t stand there like graven images. Saddle your horses and after them! / Sta daar niet als standbeelden. Zadel jullie paarden en achter ze aan!
54. (10:35) Is it much further, sir? / Is het nog ver, heer?
55. No not too far. Are you tired, Bart? / Nee, niet zo ver. Ben je moe, Bart?
56. O no, sir. / O nee, heer.
57. Good lad, we’ll be in Rotherwood soon and within those walls of friends good food and rest. / Goed jongen, we zijn zo op Rotherwood en binnen die muren van vrienden een lekker maal en een goed bed.
58. (10:47) And none to soon, my lord, look. / Net op tijd, mijn heer, kijk daar.
59. On the gallop, lad. / In galop, jongen.
60. It is Ivanhoe. That’s his call. Lower the drawbridge quickly. / Dat is Ivanhoe. Het is zijn hoornsignaal. Laat de ophaalbrug snel neer.
61. Lower the bridge, man, and put your back into it. / Laat de brug neer, man, en vlug een beetje.
62. (11:59) You say my father left for prince John’s council yesterday? / Jij zegt dat mijn vader gisteren naar de vergadering van prins Jan is gegaan?
63. With lady Rowena and five of our men as guard. / Met jonkvrouw Rowena en vijf van onze mannen als lijfwacht.
64. Fair Rowena. / De schone Rowena.
65. Take care of these freed men, Geoffrey. I ride to prince John. Order a guard to accompany me as many men as can be spared. / Zorg goed voor deze bevrijde mannen, Geoffrey. Ik ga naar prins Jan. Regel een escorte om mij te vergezellen van zoveel mannen als je kunt missen.
66. That I cannot do, sir Ivanhoe. / Daar kan ik niet aan meewerken, heer Ivanhoe.
67. You are still steward of Rotherwood or you’re not? / Je bent toch nog steeds hofmeester van Rotherwood of niet soms?
68. Yes, Heaven forgive me. / Ja, helaas wel.
69. Tell me, old friend, what is amiss here? / Vertel me, oude vriend, wat is hier aan de hand?
70. You wounded your father deeply when you left for the Crusade against his will. / U heeft uw vader diep gekwetst door tegen zijn zin op kruistocht te gaan.
71. I was old enough, I knew I could give a good account of myself in the war to save the Holy Land. / Ik was oud genoeg, ik wist dat ik me prima kon inzetten in de oorlog om het Heilige Land te redden.
72. Sir Cedric did not think so. After your departure he called together the people of this domain. ‘Know you,’ he said, ‘the son I loved and cherished is no longer my son. No longer is he welcome in this castle. Henceforth I forbid you to speak his name in my presence.’ / Heer Cedric dacht er anders over. Na uw vertrek riep hij iedereen in dit rijk bijeen. ‘Weet,’ zei hij ‘de zoon van wie ik hield en die me dierbaar was, is mijn zoon niet meer. Hij is niet meer welkom in dit kasteel. Vanaf nu verbied ik jullie om zijn naam in mijn aanwezigheid te noemen.’
73. I must see my father. I shall ride to prince John’s alone if need be. / Ik moet mijn vader spreken. Ik ga naar prins Jan, desnoods alleen.
74. Your life is in danger if you ride the highways alone. / U riskeert uw leven als u de gebaande paden in uw eentje neemt.
75. We shall ride with him, hey father? / Wij gaan met hem mee, hè vader?
76. (13:11) Ay, not on the highways but through the woods. Bart and I know those paths as well as I know this hand. / Ja, niet via de gebaande paden, maar door de bossen. Ik ken die paden als mijn broekzak.
77. (13:15) Here is your squire and there’s your armourer. The finest blacksmith within the land. / Ik ben uw knecht en hij is uw wapenmeester. Hij is de beste smid.
78. If we could serve you, sir, I would forge your weapons as had never been seen before. A sword as light as a feather, yet so strong and sharp it’ll cut through steel. / Als we u dienen, heer, zal ik wapens voor u smeden die u nog nooit heeft gezien. Een zwaard zo licht als een veertje, maar zo sterk en scherp dat het door staal gaat.
79. What say you now steward, is this not a company fit for any adventure? / Wat zeg je nu, hofmeester, is dit niet een gezelschap dat ieder avontuur aankan?
80. Very well. Go if you must, but rest tonight here and leave refreshed. / Zoals u wilt. Ga als u moet, maar overnacht hier en vertrek uitgerust.
81. So be it. Tomorrow we three ride to the meeting of nobles of prince John’s. Bring on the food, we’re a hungry company here. / Prima. Morgen gaan wij met zijn drieën naar de bijeenkomst van edelen bij prins Jan. Laat het eten aanrukken. We hebben honger.
82. (14:05) Ay lords and ladies, it’s three years since my brother Richard led a Crusade to the Holy Land and it was a noble cause he served. But the men he led have returned home and with no word from Richard. Many of us feel that he may be lost to us for ever. Without a king to guide and rule our land no domain is secure, no man’s safe. As Richard’s brother and successor to the throne I call upon you his liegemen to decide. Shall we wait idly for Richard’s return or shall we crown a new king? One who will give us peace and permit us to prosper again. / Dames en heren, drie jaar geleden leidde mijn broer Richard een kruistocht naar het Heilige Land en hij diende een nobele zaak. Maar de soldaten die hij aanvoerde, zijn teruggekeerd maar van Richard hebben we nooit meer iets vernomen. Velen van ons denken dat we hem voor altijd kwijt zijn. Zonder een koning om ons te leiden en ons land te regeren is niets en niemand veilig. Als broer van Richard en troonopvolger vraag ik u, zijn leenmannen, om te beslissen. Moeten we tevergeefs wachten op zijn terugkeer of zullen we een nieuwe koning kronen? Een die weer vrede en welvaart in ons land zal brengen.
83. Prince John, by your leave. / Prins Jan, met uw permissie.
84. Lords and ladies, sir Cedric of Rotherwood asks leave to speak. / Dames en heren, heer Cedric van Rotherwood wil graag het woord.
85. Take care. / Wees voorzichtig.
86. My lords and ladies, are your sons return from the Crusade yet? / Dames en heren, zijn uw zonen al terug van de kruistocht?
87. An odd question from you, sir Cedric. Your son sir Ivanhoe is home. I saw him but yesterday. / Wat een eigenaardige vraag van u, heer Cedric. Uw zoon heer Ivanhoe is thuis. Ik heb hem gisteren nog gezien.
88. This is news to me and you will soon hear such news of king Richard for he is alive and he will return. Would you give his crown to prince John for the asking? We have all sworn loyalty to king Richard. It was an honourable oath. Stand by it. I, for one, will have no party to meeting the plot’s treason to my king. I and my ward are leaving. I urge you all to do the same. Come, Rowena. / Dat is nieuws voor me en u zult spoedig zulk nieuws over koning Richard horen, omdat hij nog leeft en terug zal keren. U geeft zijn kroon toch niet zomaar aan prins Jan? We hebben allemaal trouw gezworen aan koning Richard. Het was een plechtige eed. Houd u daaraan. Ik, tenminste, doe niet mee aan het complot dat tegen mijn koning wordt gesmeed. Ik en mijn pupil gaan weg. Ik raad u allen aan om hetzelfde te doen. Kom, Rowena.
89. My lords and ladies, when mad dogs bark, wise men close their doors. Let us decide our future of our land with wisdom not with passion. Prince John has asked you here for counsel to improve our welfare. I urge you to be seated. Be seated! / Dames en heren, als dolle honden blaffen, doen wijze mannen hun deuren op slot. Laten we over de toekomst van ons land beslissen met wijsheid, niet met hartstocht. Prins Jan heeft jullie hier uitgenodigd voor overleg hoe we onze welvaart kunnen verbeteren. Gaat u alstublieft zitten. Ga zitten!
90. Well done, Maurice. Sir Cedric was a good knight, but he grows old and troublesome. / Goed zo, Maurice. Heer Cedric was een goede ridder, maar hij wordt oud en lastig.
91. His time would be better served in my dungeon, I think. / Ik denk dat hij beter in mijn kerker kan zitten.
92. As it would and I shall feel obliged to reward his captor with his domain Rotherwoord. / Inderdaad en ik zal me verplicht voelen om degene die hem gevangenneemt, te belonen met zijn landgoed Rotherwood.
93. (16:43) This is indeed a rich prize, my liege. / Dat is een behoorlijke beloning, mijn leenheer.
94. For the man who earns it. / Voor degene die het verdient.
95. I shall earn it, my lord, I will ride to take them prisoner before the day’s out. / Ik zal mijn best doen, mijn heer. Ik zal afrijden om hem vóór vanavond gevangen te nemen.
96. My lords and ladies, if we may continue. / Dames en heren, laten we verdergaan.
97. (17:23) Sir Cedric and lady Rowena approach. Take them prisoner, but don’t harm them. / Heer Cedric en jonkvrouw Rowena komen dichterbij. Neem ze gevangen, maar doe ze geen kwaad.
98. (17:33) [unintelligible] ??? O here I be, good people you see, there is no yoke on me. / O hear, hi dear good people. You see there is no yoke on me. O let them all go, with the knight sir Ivanhoe, the hero who set me free, so heroicly set me free. / Dag lieve mensen, ik ben zo blij. Geen keten meer om mijn nek. Ik ben vrij. Voor altijd ga ik mee met Ivanhoe. Dankzij hem ben ik nu vrij. Dankzij zijn heldenmoed ben ik nu vrij.
99. Hahahaha. / Hahahaha.
100. Where is Abdul? / Waar is Abdul?
101. I don’t suppose he could stand your singing. / Van schrik weggevlogen.
102. I’ll go and find him. / Ik ga hem zoeken.
103. Hahahaha. / Hahahaha.
104. (18:16) Sir Cedric, in the name of prince John I claim you and lady Rowena prisoners. Do you yield? / Heer Cedric, in de naam van prins Jan neem ik u en jonkvrouw Rowena gevangen. Geeft u zich over?
105. I shall never yield to traitors. / Ik zal me nooit aan verraders overgeven.
106. (18:25) Put him in irons. / Sla hem in de boeien.
107. (18:37) Sir Maurice has taken sir Cedric and lady Rowena prisoner. / Heer Maurice heeft heer Cedric en jonkvrouw Rowena gevangengenomen.
108. How many men does he have with him? / Hoeveel soldaten heeft hij bij zich?
109. At least twenty. / Ten minste twintig.
110. This is prince John’s work. I knew my father would not support his effort to steal the crown from king Richard. / Hier zit prins Jan achter. Ik wist dat mijn vader zijn poging om de kroon van koning Richard te stelen, niet steunt.
111. (18:53) What can we do, sir? / Wat kunnen we doen, heer?
112. Well, we should need help to free them. Back to Rotherwood. / Nou, we gaan hulp halen om ze te bevrijden. Terug naar Rotherwood.
113. You stay in command here, Geoffrey. We don’t leave the castle unguarded. / Jij houdt hier de wacht, Geoffrey. Wij verlaten het kasteel niet zonder escorte.
114. You hope to rescue Rowena and sir Cedric with five men against twenty? / Jij hoopt Rowena en heer Cedric te bevrijden met vijf man tegen twintig?
115. We are eight men and armed with a plan. / We zijn met zijn achten en hebben een plan uitgewerkt.
116. Bart, Gurth! / Bart, Gurth!
117. You have your tools ready, Gurth? / Heb je je gereedschap klaar, Gurth?
118. Ay, and this is my anvil. / Ja, hier is mijn aambeeld.
119. (19:46) Good, there are twenty men with Maurice. Those odds are too great. Now, on my signal cut the rope holding the two trees. That should divide his force in half, making the battle more even. We’ll attack Maurice in the rear group. I’ll send sir Cedric and his men to you, strike off their chains quickly. We’ll need their help. / Prima, er zijn twintig soldaten bij Maurice. Het verschil is te groot. Als ik een teken geef, hak je het touw door dat de twee bomen tegenhoudt. Dat verdeelt zijn krijgsmacht in tweeën en maakt de strijd gelijkwaardiger. Wij vallen Maurice in de achterste groep aan. Jij slaat de boeien van Cedric zijn soldaten eraf. We hebben hun hulp nodig.
120. (20:49) Ready? / Zijn jullie klaar?
121. (21:08) They’ve cut our forces. Attack! / Ze hebben ons in tweeën verdeeld. Aanvallen!
122. (21:29) Father, take your men over there, have your chains struck off. / Vader, breng uw soldaten daarheen, laat uw boeien afslaan.
123. (22:55) We meet again, sir Maurice. / Heb ik u niet eerder ontmoet, heer Maurice?
124. (23:42) Rowena. / Rowena.
125. (24:01) Hahahaha. / Hahahaha.
126. It’s good to have you back, my son. We’ve missed you these many years. / Ik ben blij dat je terug bent, mijn zoon. We hebben je al die jaren gemist.
127. Thank you, father. Would that I could remain. / Dank u, vader. Ik wou dat ik kon blijven.
128. What is this? I don’t understand. / Hoezo? Ik begrijp het niet.
129. Urge him to reconsider and stay here with us at Rotherwood. / Vraag hem met klem zijn beslissing te heroverwegen en hier bij ons op Rotherwood te blijven.
130. It’s what I dreamed of most during the Crusade, being here at Rotherwood with the two people I love most. But prince John will not rest until he has taken Richard’s throne and sir Maurice lusts for Rotherwood. Throughout the land the people know only hardship and injustice. Would I be true to the vows of my knighthood if I took my ease here? / Daarvan droomde ik het meest tijdens de kruistocht, om hier op Rotherwood te zijn met de twee mensen van wie ik het meeste hou. Maar prins Jan zal niet rusten totdat hij op de troon van koning Richard zit en heer Maurice is belust op Rotherwood. In het hele land kent het volk alleen ontbering en onrecht. Zou ik mijn riddereed gestand doen als ik hier op mijn lauweren ging rusten?
131. He is right, Rowena. We have no choice but to let him go. / Hij heeft gelijk, Rowena. We hebben geen keus dan hem te laten gaan.
132. Bide your time, Rowena. / Wacht je tijd af, Rowena.
133. I’m learning to. You teach me well, my lord. / Ik begin het al te leren. U bent een goede leermeester, mijn heer.
134. (25:38) Farewell, my son, and God be with you. / Tot ziens, mijn zoon, en God zij met je.

Wie zorgt voor Engelse en Nederlandse ondertitels van de overige 38 afleveringen van Ivanhoe? / Who will provide English and Dutch subtitles for the remaining 38 episodes of Ivanhoe?

Bestel nu de beste gids voor je salarisonderhandelingen en verdien geld!